1. Lokales
  2. Eschweiler

Eschweiler: Computer- und Schulheft-AG an KGS Don Bosco

Eschweiler : Computer- und Schulheft-AG an KGS Don Bosco

An der offenen Ganztagsschule der KGS Don Bosco werden eine Computer-AG sowie eine Schulheft-AG angeboten.

In edr AhtcGflSuh-e rnetieba die rKendi iesseipewbiesl an nmeie tagafeufahubHsen ni guibVerndn mti enier cungShl,ziteu atsg uiadaCl .gelfdLen eDi üerhSlc chsiebner negeei et,xTe füenhr terIvwensi nud gnfeü drelBi e.in iDe Texte nptpie eis am rotCepmu belser ab udn neöknn edi atSrrhfitc nud hiöertScfßgr iidieduvnll nend.rä

hcaN ruFngeltleitsg drween die emnlmgaetse eiägetrB zu meeni ieeensammng ctfhulSeh feüzmamunestgg udn dnanihlseßec er.udkgct leraßhAbu der fehG-cSuAhlt irereken edi lhecrSü dse inevert Shaejulrhcs mdzeu eeni egiene iezgunstKsealn mzu chclhuSuasbss.l