1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: Somebody Wrong Bluesband: Statt Bluesnacht ein „Konzert für Jochen“

Kostenpflichtiger Inhalt: Aachen : Somebody Wrong Bluesband: Statt Bluesnacht ein „Konzert für Jochen“

Eigentlich wollte die Somebody Wrong Bluesband am Samstag, 24. Januar 2015, im Franz die 24. Aachener Bluesnacht spielen. Nach dem tragischen Tod des Bassisten Jochen Stark hat sich die Band dazu entschlossen, stattdessen als „Somebody Wrong Bluesband&Friends“ an diesem Abend ein „Konzert für Jochen“ zu spielen.

Udn rawz ni delgfreno tzegseBun: thiisreCn seseeIn e,Gg)sn(a rChsi Aändr zch(gulaSe),g cheAlbrt rtzPele Gir(a,rt)e arMint Ptlrzee Kayoes(b)rd udn leAx Wleid (eGiarrt, ass,B Gans.e)g cMgöhli eruwd seeids tnroezK knad erd ßogüinegrgz ütutgetUzrnns duhrc asd tsgmaee emTa eds “Fnzr„.a

hclisuMakis nttsretüztu dirw ied beomodSy rongW blsaudneB an esidem nbAed gein(nB 02 U)hr unert rmnaede nov ebrteiHr uteeLchr xaSf,oon() rsioB snacaBhb ,xafn(o)oS sMkrau lumP u(eoa)sPn, leiMcah tAb ,(Gangse) kirD Erebt (eg)sa,nG tsrEn cehiR ocs(,i)Psrneu ealiMhc Mlüler aSgh)(uzlgce, fgonlWga nsanydW (atr,)Gier edrG huSrcbet nhmku(adn)Mrioa und tieDre rpsiaaK )saeGn(.g

muZ sssbcAulh pilste sda rrfFnuatekr usikTiArot-k T„he echmeBa etB.srorh“

rDe tttniiEr tsi irf,e Spdenen rüf nde reeVni Ne„le dun Hnnsa tBtmanin - dflssHfoin rüf irdneK ni toN ni erd neioRg ecn“Aah sidn melioknwm.l