Üeverall wöd jetz jejrillt

Üeverall wöd jetz jejrillt

Hujo, säät Hännes förr mech, wors du des Johr all enns op en Jrillparty? Dat es jo jetz öm des Tiet en rechteje Krankheet. Üeverall sind se ant jrille. Ech sach, minne leeve Hännes, ech bön morje möt de janze Famelleje bey Nobbesch Pitter op en Jrillparty enjelaane. Övver dreßech Lüüt solle komme.

Wie ech jehuet han, soll et näever leckere Brootwüeschkes vör allem Ferkeskotletts, Ferkesschnitzel on noch anger lecker Denge jäeve. Alles wöd buute op dÔr Jrill paratjemäckt on op Pappteller serveert. Dobey jöff et dann noch schärpe Zaus, domöt man och dÔr rechteje Duuesch kritt. Die Metzer on Jaffele, womöt alles jejäete wäede soll, sind uut Plastik. No die Party kütt dann alles en dÔr Müllämmer. Pitter hät natürlech e Fässke Beer förr de Mannskäels on en Erdbeerbowle förr de Frölleje paratstohn.
Wä hüüt ke Qualmdenk - sonne Jrill - hät, dä mot sech rechtech altfränksch vüerkomme - dä lävt henger dÔr Mond wie Nobbesch Finni des Daach noch jesäät hät. Min Frau es mech och dÔrhenger, dat werr oss och so Denk aanschaffe. Wenn ech frooch, wat dann an sonne Jrill on an son Jrillparty so schönn wüer - sätt die bloß - dat et förr en Huusfrau nix jemäcklejeres jöff, weil die Denger en de Höötsaak va Mannskäels bedennt wäede. Hännes, do mot ech min Frau Räät jäeve. Ech wäed morje Nobbesch Pitter - wie ömmer - bey dat Jrille jätt ongerstötze. Dobey mot ech ävver oppasse, dat ech mech net wie neulech bey Schmitze Fränz de Mull möt so heet Brootwüeschke verbrenn on mech och noch et Hemd möt heete Zaus versou.
Min Frau säät jööster noch, Hujo, pass morje bloß op, dat dech net wieÔr sojätt passeert wie bey Schmitze Fränz. Morje Ovend sind werr dann bey Nobbesch Pitter op de Jrillparty. Min Frau, ävver och de Kenger freue sech rechtech dodrop. Hoffentlech schinnt de Sonn, soss fällt die janze Party noch en et Waater. Ech bön enns jespannt wat et jöff.